Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Stopnie zawodowe nauczycieli

img-responsive

Jeden z kilku zawodów społecznego zaufania- nauczyciel. Droga osób chcących pełnić ten dyżur nie jest prosta, a późniejsza praca wymaga dużej ilości empatii, cierpliwości i wrażliwości. Dodatkowo nauczyciel musi cały czas pogłębiać swoją wiedzę, doskonalić swój warsztat dydaktyczny, metodyczny czy wychowawczy. Oprócz tego na drodze swojej kariery staje przed nim możliwość awansu zawodowego, który wiąże się z podniesieniem wynagrodzenia. Obowiązujące akty prawne

  1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762)- która reguluje prawa i obowiązki nauczycieli oraz reguluje stosunek pracy osób jej podlegających.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018 poz.1574)

Stopnie zawodowe nauczyciela: Zgodnie z ustawą przewidywane są obecnie 4 stopnie zawodowe nauczycieli: a. nauczyciel stażysta; b. nauczyciel kontraktowy; c.nauczyciel mianowanym; d.nauczyciel dyplomowany; W Sejmie pojawił się projekt ustawy nowelizującej, która ma zakładać zniesienie dwóch stopni awansu zawodowego: stażysty i kontraktowego. Jest to związane z zbyt dużo biurokratyzacją, a dodatkowo wielu pedagogów i nauczycieli uważa, że 9-cio miesięczny staż na nauczyciela kontraktowego to za krótki czas na nabycie odpowiednich umiejętności. Wracając jednak do obowiązującej ustaw y, stopnie zawodowe nauczycieli są uzależnione od pewnych wymogów, w większości są one podobne, każdy nauczyciel ma pogłębiać wiedzę, doskonalić swój warsztat wychowawco-dydaktyczny, znać przepisy, umieć rozpoznawać potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów. Dodatkowo każdy nauczyciel starający się o awans spełnia inne wymagania:

  1. Nauczyciel stażysta – ten tytuł dostaje każdy młody pedagog, który rozpoczyna dopiero swoją karierę, a w ramach niego pracuje przez rok. Nauczyciel stażysta dopiero zaczyna uczyć się swojego zawodu i realizuje własny plan rozwoju zawodowego. Po rocznej pracy i uzyskaniu pozytywnej oceny dyrektora, nauczyciel może starać się o awans na nauczyciela kontaktowego
  2. Nauczyciel kontaktowy- staż na nauczyciela kontaktowego trwa 9 miesięcy, nauczyciel stażysta realizuje wtedy plan rozwoju zawodowego, ma swojego opiekuna. Nauczyciel musi wykazać się umiejętnością przeprowadzania zajęć w sposób zapewniający realizację podstawy programowej i zadań statutowych szkoły, umiejętność omawiania przeprowadzonych i obserwowanych zajęć. Jeżeli nauczyciel wszystko spełni i otrzyma pozytywną ocenę dyrektora, ma 14 dni na złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne i musi zdać egzamin. Tytuł nadawany jest przez dyrektora szkoły.
  3. Nauczyciel mianowany- staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Nauczyciel składa plan rozwoju zawodowego i ma wskazanego opiekuna stażu. Realizuje swój plan oraz wymagania, oprócz tego co już nauczyciel wie i potrafi powinien wykazać się umiejętnością korzystania z nowoczesnych technologii i dokonywania ewaluacji swojej pracy oraz powinien posiąść umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Nauczyciel starający się o awans na nauczyciela mianowanego jest oceniany nie tylko przez dyrektora szkoły ale również przez organ zarządzający placówką.
  4. Nauczyciel dyplomowany- jego staż trwa również 2 lata i 9 miesięcy. Nauczyciel nie posiada już tutaj opiekuna stażu, ale w dalszym ciągu przedkłada plan rozwoju zawodowego. Dodatkowo kandydat oprócz podstawowych wymagań, które spełniał również na poprzednich stopniach, musi potrafić przeprowadzić zajęcia otwarte w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontaktowych aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz wypełnić co najmniej dwa zadania z zadań dodatkowych: opracowanie i wdrożenie działań dydaktycznych, wychowawczych; wykonanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk; opracowanie autorskiej pracy opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub innej zwartej publikacji bądź umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – drugiego języka obcego na poziomie podstawowym. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dyrektora, musi złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne i odbyć rozmowę kwalifikacyjną na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jak wiadomo nauczyciel doskonali się całe swoje życie. Nie spoczywa na laurach. Stopnie zawodowe nauczyciela są obecne w ich życiu od początku kariery w szkolnictwie i ciągną się przez kilka lat, niestety to zniechęca młodych ludzi, którzy chcieli zostać nauczycielami.

 

stopnie-zawodowe-nauczycieli

ABOUT THE AUTHOR