Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Jak zbudować scenariusz zebrania z rodzicami?

img-responsive

Przed nauczycielem obejmującym wychowawstwo w klasie stoi nie lada wyzwanie. Stworzenie dobrych relacji z uczniami oraz ich rodzicami, a także zaangażowanie jednych i drugich w życie szkoły ma ogromy wpływ na skuteczność rozwiązywania sytuacji ważnych i trudnych oraz na pozytywny klimat szkoły. Niestety pierwsze spotkania z rodzicami to zazwyczaj biurokracja, duża ilość regulaminów, zasad i dokumentów, z którymi muszą zostać zapoznani, a co za tym idzie mała ilość czasu na ważne rozmowy. Z biegiem czasu wcale nie jest lepiej bo w szkole zawsze jest dużo spraw organizacyjnych.

Zebranie z rodzicami scenariusz

Zebrania z rodzicami ustalane są na początku roku szkolnego dzięki czemu każdy z nauczycieli ma możliwość dokładnego przygotowania się do przeprowadzenia takiego spotkania. Ważne jest aby grono pedagogiczne współpracowało ze sobą. Podstawią udanej wywiadówki jest scenariusz zebrania z rodzicami, często nazwany konspektem. Tworząc konspekt nauczyciel na samym początku powinien określić temat i cel zebrania, zaplanować dokładne działania z optymalnym rozłożeniem ich w czasie. Poszczególne etapy zebrania powinny zostać przedstawione na samym początku. W praktyce zarys scenariusza zebrania z rodzicami wygląda następująco:

 1. Nazwa konspektu: np. Podsumowanie półrocza w klasie V- zebranie z rodzicami scenariusz
 2. Wyznaczenie celu: omówienie postępów edukacyjnych uczniów klasy V oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w klasie
 3. Metody: wykład, dyskusja,
 4. Materiały: karty ocen, projekcja danych, materiały dot. konfliktów wśród rówieśników
 5. Przebieg:
  a. powitanie zebranych rodziców- nauczyciel wita rodziców i przedstawia czym będą się zajmować na zebraniu;
  b. załatwienie spraw organizacyjnych klasy i szkoły- informacja o wydarzeniach, organizowanych akcjach, wycieczkach itp., omówienie zachowania i postępów w nauce; Ważne jest aby zaprezentować mocne strony podopiecznych, a nie tylko mówić o problemach i trudnościach. Rodzice przed zebraniem często boją się, że o ich dziecku będzie mówiło się w samych negatywach.
  c. Wprowadzenie tematu głównego zebrania- przedstawienie tematu na który wychowawca chce porozmawiać z rodzicami, przedstawienie przesłanek dla których taki temat jest poruszany, konwersacja z rodzicami na dany temat, próby rozwiązania problemu. Obecnie naprzeciw nauczycielom wychodzą wydawnictwa szkolne które oferują gotowe scenariusze zebrań. Takie scenariusze dostępne dla wszystkich można odnaleźć w Internecie.
 6. Zakończenie zebrania z rodzicami- podsumowanie, podziękowanie rodzicom za ich zaangażowanie, wkład i udział w życiu klasy i szkoły, podziękowanie za przybycie.

Jakie są efekty dobrych zebrań?

Przede wszystkim popularne wywiadówki mają na celu poznanie rodziców i dzieci aby praca wychowawcza była efektywna, ponadto dają one możliwość rozwiązywania wielu trudnych i ważnych spraw. Zebrania z rodzicami pozwalają na integracje środowiska lokalnego, pobudzają rodziców i dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, dobra współpraca w relacji nauczyciel- rodzic pomaga odpowiednio wspierać rozwój dziecka.
Reasumując zebrania z rodzicami przeprowadzone zgodnie z założeniami nauczyciela, prowadzone na podstawie przygotowanego scenariusza będą prowadzić do polepszenia relacji nauczyciel- rodzic, pomogę w rozwiązywaniu wielu spraw, ale przede wszystkim mogą pomóc rodzicom w zrozumieniu rozwoju ich pociech, a także we wspólnym wsparciu rozwoju i wychowania dziecka.

jak-zbudowac-scenariusz-zebrania-z-rodzicami

ABOUT THE AUTHOR