Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Wymagania dla nauczyciela mianowanego

img-responsive

Nauczyciel podejmujący pracę zawodową w placówce oświatowej swoją karierę zaczyna od pierwszego stopnia czyli od nauczyciela stażysty, po ukończeniu tego kroku w swojej karierze może składać wniosek o rozpoczęcie procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Wyróżnionych jest 4 stopnie awansu zawodowego nauczycieli: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany. Całość uregulowana jest Ustawą z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762) .

Nauczyciel mianowany wymagania:

Podstawą uzyskania stopni awansu zawodowego jest przede wszystkim zatrudnienie w placówce oświatowej, zgodnej z Ustawą. Aby rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego powinien przepracować dwa lata, liczone od roku szkolnego po zdanym egzaminie na nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel mianowany wymagania odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy. Po złożeniu wniosku u dyrektora i wybrania opiekuna stażu nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Kandydat musi na ręce dyrektora złożyć plan rozwoju zawodowego zgodnie. Nauczyciel kontraktowy w czasie trwania stażu na nauczyciela mianowanego zbiera cenne doświadczenia, a wśród czego jest:

 • skuteczne nawiązywanie kontaktów z rodzicami
 • wzbogacanie warsztatu zawodowego, kreatywne nauczanie, wykorzystanie metod aktywizujących, umiejętność korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych
 • śledzenie nowinek o działaniach opiekuńczo-wychowawczych
 • śledzenie zmian w przepisach oświatowych
 • utrwalenie umiejętności sporządzania dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej
 • organizacja i współtworzenie wydarzeń i imprez szkolnych
 • tworzenie dokumentacji dla dzieci z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną.
 • podnoszenie kompetencji zawodowych
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez organ prowadzący placówkę
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz uwzględnienie ich w pracy dydaktyczno- wychowawczej,
 • dokonywanie ewaluacji własnej pracy, dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami

Nauczyciel mianowany wymagania ma podobne jak nauczyciel ubiegający się o stopień kontraktowy. Po ukończeniu stażu w terminie 7 dni składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, w terminie również nie dłużej niż 7 dni opiekun stażu składa projekt oceny dorobku zawodowego. Następnie dyrektor w ciągu 21 dni dokonuje oceny dorobku zawodowego. Po otrzymaniu oceny, można składać wniosek o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny. Komisja zostaje powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzi przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, oraz dwóch ekspertów powołanych z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Podczas egzaminu prezentowany jest dorobek zawodowy nauczyciela, zaprezentowanie wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem przepisów prawa, praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy na zadany przez komisję problem, odpowiedzenie na pytania komisji. Komisja ocenia spełnienie wymagań w skali od 0 do 10 punktów. Na koniec zliczana jest średnia arytmetyczna, jeżeli jest powyżej 7 puntów egzamin został zdany.

wymagania-dla-nauczyciela-mianowanego

ABOUT THE AUTHOR