Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Awans nauczyciela dyplomowanego

img-responsive

Polskie szkolnictwo zakłada możliwość podnoszenia kwalifikacji wśród nauczycieli co jest nazywane awansem nauczycielskim. Zgodnie z Ustawą z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762) posiadamy cztery stopnie awansu: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.

Awans nauczyciela dyplomowanego- jak go otrzymać?

Podstawą awansu na nauczyciela dyplomowanego to oczywiście bycie już nauczycielem kontraktowym oraz posiadanie zatrudnienia w placówce oświatowej. Kandydat rozpoczyna swoje starania o awans od stażu, w którym musi wykonać zadania zgodnie w wyżej wymienioną Ustawą. Do podstawowych należy podjęcie działań mających na celu podnoszenie własnych kwalifikacji, kompetencji, poszerzanie wiedzy, doskonalenie warsztatu pracy, Do zadań nauczyciela do awansu zawodowego należy również przeprowadzanie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonania ich ewaluacji. Ponadto osoba ubiegająca się o awans nauczyciela dyplomowanego musi wykazać, że spełnia wymagania, wśród których znajdziemy: umiejętność posługiwania się i wdrażania metod aktywizujących ucznia, wykorzystywanie nowoczesnych technik multimedialnych oraz informatycznych, mających pomóc w procesie uczenia, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poprzez prowadzenie zajęć otwartych szczególnie dla nauczycieli stażystów czy kontraktowych. Zgonie z Ustawą, nauczyciel ubiegający się o awans nauczyciela dyplomowanego powinien wykazać również realizacją dwóch zadań z przypisanych:

  1. opracowanie i wdrażanie innowacji, działań wychowawczych, dydaktycznych lub innych, które są związane z oświatą
  2. wykonywanie zadań związanych z objęciem funkcji opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, koordynatora, kuratora społecznego, egzaminatora OKE
  3. uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym, dla nauczycieli innych przedmiotów niż język obcy- w stopniu podstawowym, dla nauczycieli języka obcego – drugiego języka obcego w stopniu podstawowym
  4. opracowanie pracy z zakresu oświaty, rozwoju dziecka, która zostanie opublikowana w czasopiśmie branżowym lub w innej formie zwartej

Ważne dla nauczycieliubiegających się o awans jest fakt, że wymagania nie muszą być spełnione w trakcie trwania stażu, ponieważ  można udokumentować np. dosonalenie zawodowe sprzed stażu.

Ubieganie się o awans- krok po kroku

Staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego możne zacząć nauczyciel, który przepracował minimum rok od nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Staż kandydata trwa 2 lata i 9 miesięcy. Aby odbyć staż nauczyciel składa wniosek wraz z planem rozwoju zawodowego do dyrektora szkoły na początku roku szkolnego, nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć. W czasie stażu dyrektor ma obowiązek umożliwić nauczycielowi odpowiednie warunki do korzystania z pomocy, obserwacji zajęć i udziału w formach doskonalenia. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, po czym w terminie 21 dni dyrektor wystawia ocenę dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans. Kolejnym krokiem do otrzymania awansu jest złożenie wniosku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech lat od odzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego składając z wnioskiem wszystkie potrzebne dokumenty. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny informuje kandydata o terminie i miejscu posiedzenia komisji na minimum 7 dni przed posiedzeniem. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją i po rozmowie z kandydatem podejmuje decyzję o nadaniu bądź nie stopnia awansu. Nauczyciel otrzyma awans  jeśli ze skali punktów (0-10) otrzyma średnią arytmetyczną co najmniej 7. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje akt nadania stopnia awansu zawodowego. 

 

awans-nauczyciela-dyplomowanego

ABOUT THE AUTHOR