Breaking News
 |  | 

Edukacja i nauka

Stopień awansu zawodowego- nauczyciel mianowany

img-responsive

Wielu pedagogów, podejmujący pracę w placówce oświatowej jako nauczyciel rozpoczyna swoją karierę zawodową od pierwszego stopnia czyli nauczyciela stażysty, co zgodnie z przepisami daje im prawo starać się awans na nauczyciela kontaktowego. Z biegiem wypracowanych lat i dorobku zawodowego zadają pytanie kiedy i jak zostać nauczycielem mianowanym? Zgodnie z obowiązującą Ustawą z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762) mamy 4 stopnie awansu: wspomniany nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i ostatni nauczyciel dyplomowany. W zależności od stopnia jaki posiada nauczyciel również uzależnione są jego zarobki.

Wymagania na awansu dla nauczyciela mianowanego

Przede wszystkim podstawą jest zatrudnienie w placówce oświatowej. Nauczyciel starający się o awans musi mieć pozytywną ocenę awansu na nauczyciela kontaktowego. Kandydat rozpoczyna swoje starania o awans nauczyciela mianowanego od stażu, w którym musi wykonać zadania i spełniać wymagania zgodnie w wyżej wymienioną Ustawą. Do podstawowych należy podjęcie działań mających na celu podnoszenie własnych kwalifikacji, w tym związanych z używaniem narzędzi informatycznych i multimedialnych, poszerzanie wiedzy i doskonalenie kompetencji zawodowych, znajomość i rozpoznawanie potrzeb rozwojowych ucznia i umiejętność wdrażania działań pomocowych. Kandydat na nauczyciela mianowanego musi posiąść umiejętność posługiwania się i wdrażania metod aktywizujących ucznia, dzielić się wiedzą i doświadczeniem poprzez prowadzenie zajęć otwartych w liczbie co najmniej 2 godzin i dokonać ewaluacji zajęć, barć czynny udziału w zajęciach wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych.

Jak zostać nauczycielem mianowanym?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie jak zostać nauczycielem mianowanym trzeba sięgnąć do wyżej wymienionej Ustawy Karta Nauczyciela oraz do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami, które reguluje całość przebiegu starania się o awans.

  1. Staż na nauczyciela mianowanego można rozpocząć po przepracowaniu dwóch lat od momentu nadania stopnia nauczyciela kontaktowego.
  2. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, wniosek o staż składa się u dyrektora szkoły wraz z planem rozwoju zawodowego z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć, przydzielony zostaje opiekun stażu
  3. Nauczyciel odbywa staż, rozwija swoje kompetencje, uczestniczy w zajęciach
  4. Po zakończeniu stażu nauczyciel ma 7 dni na sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedstawienie go dyrektorowi szkoły, dyrektor zapoznaje się z nim i projektem opiekuna stażu i opinią rady rodziców wystawia ocenę dorobku zawodowego pozytywną lub negatywną.
  5. Jeżeli ocena jest pozytywna nauczyciel musi złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne (w tym samym roku w którym otrzymał pozytywną ocenę, inaczej staż trzeba będzie odbyć ponownie), do wniosku dołącza się odpowiednią dokumentację kserokopie dokumentów, zaświadczenie dyrektora
  6. Egzamin: komisja egzaminacyjna powoływana jest przez dyrektora placówki, w jej skład wchodzi przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoły i dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Podczas egzaminy komisja zapoznaje się z oceną dorobku i oceną planu rozwoju. Nauczyciel przedstawia swój dorobek zawodowy, prezentuje wiedzę, umiejętności i odpowiada na pytania komisji.

Po zakończeniu egzaminu komisja wylicza średnią arytmetyczną z punktów, które zostały przyznane przez członków komisji. Egzamin jest zdany, gdy liczba punktów wynosi co najmniej 7. Wtedy decyzją administracyjną nauczyciel dostaje awans na nauczyciela mianowanego.

stopien-awansu-zawodowego-nauczyciel-mianowany

ABOUT THE AUTHOR